skip to Main Content

Klachtenregeling

7. Klachtenregeling

Artikel 1
Deze klachtenregeling is van toepassing op alle werkzaamheden van H&S Bewindvoerders in het kader van de bewindvoering.

Artikel 2
Een klacht kan worden ingediend door degene die gerechtigd is de onderbewindstelling van de client te verzoeken.

Artikel 3

De klacht moet schriftelijk wordt ingediend. Dit kan per post of per e-mail.

Artikel 4

De klacht dient met redenen omkleed te zijn. Indien deze motivering ontbreekt wordt de klacht niet inhoudelijk in behandeling genomen.

Artikel 5

Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:
a. naam en adres van de indiener,
b. de dagtekening,
c. motivatie van de klacht en het tijdstip van de gewraakte
gedraging.

Artikel 6
De klacht wordt afgehandeld door de behandelende bewindvoerder die verantwoordelijk is voor het desbetreffende dossier.

Artikel 7

De behandelaar van de klacht draagt er zorg voor dat de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangt.

Artikel 8

De klacht worden binnen zes weken na ontvangst behandeld.

Artikel 9

De klager wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de behandelende bewindvoerder die de klacht in behandeling neemt.

Artikel 10

De behandelende bewindvoerder maakt een verslag van het gesprek en stuurt deze binnen vijf werkdagen na het gesprek naar de klager.

Artikel 11

In het gesprek wordt de klacht besproken met de klager. De behandelende bewindvoerder dient na te gaan of is gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift of de interne regels van het kantoor.

Artikel 12

Indien de klacht gegrond wordt bevonden wordt er naar een bevredigende afhandeling van de klacht gezocht. Indien de klager akkoord gaat met de voorgestelde oplossing wordt de klacht afgewikkeld en de afspraken schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging wordt aan klager toegezonden en aan het dossier toegevoegd.

Artikel 13

Indien de klacht ongegrond wordt bevonden informeert de behandelende bewindvoerder de klager over zijn verdere mogelijkheden, waaronder begrepen het indienen van de klacht bij de bevoegde kantonrechter, of in het geval van WNSP-bewindvoering, de rechter-commissaris.

Artikel 14
Deze klachtenregeling wordt tijdens het intakegesprek aan de clie╠łnt ter beschikking gesteld.

Back To Top